MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
9.00 –10.00 am
Beginner Gym
4.00 – 5.00 pm
Beginner Gym
4.00 – 5.00 pm
Intermediate Gym
4.30 – 6.00 pm
Intermediate Gym
4.30 – 6.00 pm
Intermediate Gym
4.30 – 6.00 pm
Intermediate Gym
4.30 – 6.00 pm
Intermediate Gym
4.30 – 6.00 pm
Intermediate Gym
10.00-11.30am
Advanced Gym
6.00 – 7.30 pm
Advanced Gym
6.00 – 7.30 pm
Advanced Gym
4.30 – 6.00 pm